ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Do podstawowych zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy zapewnienie całodobowej pielęgnacji, kontynuacji leczenia i rehabilitacji.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela następujących świadczeń:
  1. świadczenia lekarskie i pielęgniarskie,
  2. rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawniania ruchowego,
  3. świadczenia psychologa i logopedy,
  4. terapia zajęciowa,
  5. leczenie farmakologiczne i dietetyczne,
  6. zapewnienie niezbędnych leków i badań diagnostycznych,
  7. przejazd środkami transportu sanitarnego oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne na warunkach określonych w przepisach prawa,
  8. edukacja zdrowotna polegająca na przygotowaniu pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Wymienione powyżej świadczenia są udzielane pacjentom, którzy w ocenie Skali Barthel otrzymali od 0 do 40 punktów i wymagają opieki osób trzecich.
Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie Skali Barthel otrzymują 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy mieści się przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych ul. 29 Listopada 57, 37-800 Ustrzyki Dolne.

Kontakt telefoniczny:
13 476 91 84 – Gabinet Lekarski ZOL
13 476 91 59 – Kierownik ZOL
 13 476 91 56 – Dyżurka Pielęgniarek ZOL
 13 476 91 25 – Świetlica ZOL

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego
przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.


 KROK 1.
Należy zwrócić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w szczególności lekarza POZ-u) o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego wg wzoru:
wniosek o wydanie skierowania
 KROK 2.
Do ww. wniosku należy dołączyć wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie  wg wzorów:
wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 KROK 3.
Po uzyskaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego należy je złożyć do Kierownika ZOL-u wraz z: 
- wnioskiem o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wg wzoru:
podanie o przyjęcie do ZOL-u
- wywiadem pielęgniarskim i zaświadczeniem lekarskim wypełnionym przez uprawnione podmioty dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodu świadczeniobiorcy w postaci:
1. decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
2. decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.
Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym.
  wzór - skierowania
 KROK 4.
Komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych po dokonaniu analizy dokumentacji (skierowania, wywiadu, zaświadczenia itd.), ponownej ocenie stanu zdrowia Pacjenta skalą Barthel (ocena skalą poziomu samodzielności) oraz uwzględniając treść prowadzonej listy oczekujących do ZOL wydaje opinię o przyjęciu do Zakładu.
Skład Komisji Kwalifikacyjnej:
Przewodniczący: Kierownik ZOL – Elżbieta Jania
Członek: lekarz ZOL specjalista chorób wewnętrznych – Sebastian Łysiak
Członek: pielęgniarka koordynująca ZOL
 KROK 5.
Na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej Dyrektor SP ZOZ w porozumieniu z lekarzem ZOL dokonuje przyjęcia do Zakładu.

UWAGA !!!
W przypadku składania kopii ww. dokumentów prosimy o ich poświadczenie za zgodność z oryginałem.

Kierownik zakładu opiekuńczego udziela informacji świadczeniobiorcy oraz odpowiednio domowi pomocy społecznej albo podmiotowi leczniczemu, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego o: wydanym orzeczeniu o przyjęciu kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego.
Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi: Art. 18. 1. Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Wysokość opłaty jest ustalana na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokość dochodu osoby przebywającej w zakładzie albo osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w zakładzie, ustala się nową opłatę.

 UWAGA !!!
Świadczeniobiorca w dniu jego przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego winien w sposób świadomy i swobodny wyrazić zgodę na przyjęcie.
W przypadku gdy stan zdrowia osoby wymagającej leczenia i opieki w ZOL nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, w celu zrealizowania przyjęcia wymagane jest przedłożenie Szpitalowi stosownej zgody sądu opiekuńczego lub zgody na przyjęcie wyrażonej przez opiekuna ustanowionego przez sąd po uprzednim przeprowadzeniu postępowania sądowego w sprawie ubezwłasnowolnienia.
Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.
Osobą upoważnioną do kwalifikowania świadczeniobiorców jest lekarz kierujący Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.
Lekarz kierujący Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie dokonanej weryfikacji skierowań wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz przedłożonej dokumentacji przedstawia Dyrektorowi Szpitala propozycje rozstrzygnięć odnośnie wpisu świadczeniobiorcy na listę oczekujących na przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego lub odmowy przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Weryfikacja, o której mowa wyżej, następuje z uwzględnieniem wymagań zawartych w aktualnie obowiązującej umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
Zawiadomienie w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych doręczane jest świadczeniobiorcy lub jego opiekunowi na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage